Regulamin sklepu internetowego cannacorebeauty.com

 

§ 1 Informacje o Firmie

1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.cannacorebeauty.pl, prowadzony jest przez CANNAcore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Modlińskiej 335E, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy KRS0000831576, REGON 385673019, NIP 5242899018. Kapitał zakładowy 200,000 PLN, zwanego dalej Spółką.

§ 2 Słowniczek pojęć

1. Sklep internetowy – prowadzony przez spółkę CANNAcore Sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem: www.cannacorebeauty.com sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, zwany dalej sklepem internetowym.

2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od handlu.

3. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim sklep internetowy skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy lub przekaże zamówienie do realizacji do sklepu firmowego.

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto klienta sklepie internetowym, dokonująca zakupów w tymże sklepie i/lub sklepie detalicznym

5. Konsultant – osoba obsługująca Klienta telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną lub inne nośniki zdalnej komunikacji w Biurze Obsługi Klienta (BOK);

6. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w sklepie internetowym, historię zamówień oraz inne indywidualne ustawienia Klienta;

7. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe bądź stacjonarne lub na poczcie, bądź w sklepie stacjonarnym.

8. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

9. Opłata za pobraniem – opłata dokonywana przez Klienta u kuriera, który dostarcza Klientowi zamówiony towar.

§ 3 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu internetowego są przetwarzane przez CANNAcore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Modlińskiej 335E, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie. Wydział Gospodarczy KRS0000831576, REGON 385673019, NIP 5242899018. Kapitał zakładowy 200,000 PLN, zwanego dalej Spółką.

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Internetowy.

Klient ma m. in. prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

3. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§ 4 Zamówienia

1. Sklep internetowy umożliwia Klientom:

– Składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym https://cannacorebeauty.com i zawierania umów sprzedaży na odległość.

– Uzyskania informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie sklepu internetowego kierowane przez Spółkę do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne w od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świat, w godzinach od 10:00 do 18:00.

5. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać poprzez system zamówień udostępniony przez sklep internetowy: wyboru zamawianych towarów lub usług, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dowód zakupu, wyboru sposobu płatności.

7. W przypadku sprzedaży towarów objętych promocją ich ilość jest ograniczona. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie sklepu internetowego lub u jego dostawców.

8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub u dostawców sklepu internetowego lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, sklep zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Klienta i ustali z Klientem satysfakcjonujące rozwiązanie, łącznie z możliwością zwrotu wpłaconych na konto Spółki kwot pieniężnych.

9. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

10. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o przyjęciu zamówienia, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew – przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

§ 5 Płatności i zwrot należności.

1. Płatności za zakupiony w sklepie internetowym towar realizowane są poprzez jedną z wybranych przez Klienta w momencie zamawiania towaru form płatności:

    • przelew tradycyjny
    • przelew elektroniczny
    • opłatę za pobraniem realizowaną u kuriera dostarczającego towar (gotówka)

2. Konsultant (BOK) lub Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Spółkę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep internetowy do zwrotu należności płaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.

4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże sklepowi internetowemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.

5. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

6. W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

§ Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

    • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
    • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku faktury lub paragonu należy zgłosić takie zdarzenie BOK w celu uzupełnienia braków.

4. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Spółka zaleca sporządzić protokół szkodowy.

§ 6 Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej na Koncie Klienta lub za pośrednictwem pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:

    • otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
    • świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
    • świadczenia które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
    • rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego.

3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

5. Koszty wysyłki ponosi klient.

6. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

Na życzenie klienta istnieje możliwość wydania klientowi towarów zastępczych po wcześniejszym uzgodnieniu tego z BOK lub ze sprzedawcą w sklepie firmowym.